O KANCELARII

Komornik prowadzi wiele funkcji powierzonych mu przez wierzycieli :

– na podstawie zarządzenie sądu lub prokuratura sporządza protokół stanu faktycznego inwentarza przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;

– wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

– ma prawo doręczać zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Zakres terytorialny:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łomży, jednakże na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Niniejszą właściwość regulują przepisy art. 7 i 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

MENU