LICYTACJE

Licytacje- Wrzesień 2021 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77 tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-09-2021r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1 w sali nr IX,   odbędzie się druga licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  w przedmiocie:

działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 11495 o powierzchni 645m2 położona  w Łomży przy ul. Bocznej 11 zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr. ewidencyjnym 3270 o powierzchni zabudowy 85m2, dwoma szopami drewnianymi nietrwale zwiazanymi z gruntem 

Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą  nr KW   [NKW: LM1L/00002174/4].

Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomosci wynosi 122 555,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    81 704,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 256,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 w sekretariat I Wydziału Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   Komornik Sądowy
    mgr Joanna Grzech

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/4 W NIERUCHOMOŚCI 

nr KW:LM1L/00007649/0]  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77 tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2021r. o godz.11:50 w   budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X,   odbędzie się druga licytacja

niewydzielonego udziału 1/4  w nieruchomości stanowiącej:

 działka gruntu oznaczona numerem 1498 o powierzchni 537m2 w wieczystym użytkowaniu do dnia 28 października 2073r  położona w Kolnie przy ul. Piłsudskiego 5 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 80,39m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 45,43m2

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00007649/0]

Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 56 340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    37 560,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 634,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 

 sekretariat I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   Komornik Sądowy
    mgr Joanna Grzech

Licytacje- Sierpień 2019 r.

Licytacja nieruchomości SIERPIEŃ 2019r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży

18-400 Łomża  ul. Polowa 15 lok. 77, tel. 86-2198117  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-08-2019r. o godz.08:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy ul. Polowej 1 w sali nr X,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej  do dłużnika:Dawid Zajkowski zam. Wilamowo 51 gm. Przytuły

w przedmiocie:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,98 m2

położonego: 18-400 Łomża, Boh.Monte Casino 2/75,

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00036936/1]

Suma oszacowania wynosi 131 840,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    98 880,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 184,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1,

sekretariat I Wydziału Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 mgr Joanna Grzech 

Licytacje- Marzec 2019 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży

18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej

wiadomości, że: w dniu  22-03-2019r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Łomży

mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX,   odbędzie się druga licytacja

nieruchomości  należącej  do dłużnika:Sylwia Sęk zam. Nowogród ul. Miastkowska 16

reprezentowana przez kuratora adw. Wincentego Wybranowskiego  Kancelaria Adwokacka w

Łomży ul. Dworna 16

w przedmiocie:

nieruchomość rolna zabudowana składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2/32 o powierzchni 1076m2 położona Murawy 2B gm. Piątnica zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem ewidencyjnym 44 o powierzchni 125m2 oraz budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy około 30m2

położonej: 18-421 Piątnica, Murawy 2B,

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00074064/5]

Suma oszacowania wynosi 274 580,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    183 054,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 458,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1  sekretariat I Wydziału Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 mgr Joanna Grzech 

Licytacje – kwiecień 2019r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży

18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 862198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-04-2019r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X,   odbędzie się pierwsza licytacja

niewydzielonego udziału  1/2  należącego  do dłużnika:Marek Minda zam. Łomża ul. Moniuszki 6/14 w nieruchomosci stanowiącej: lokal mieszkalny położony w Łomży ul. Moniuszki 6/14 o łącznej powierzchni 60,78m2 składający się z dwóch pokoi,pokoju z aneksem kuchennym,łazienki, garderoby przedpokoju. oraz piwnicy o powierzchni 4,63m2

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00082621/7]

Suma oszacowania udzialu 1/2 w nieruchomości wynosi 96 765,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    72 574,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 677,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 . sekretariat I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 mgr Joanna Grzech 

LICYTACJE – LISTOPAD 2018r.

LISTOPAD 2018R.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży,
18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w przedmiocie:
niezabudowana nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 6,33 ha położona w obrębie Strzeszewo gm. Śniadowo składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 191o powierzchni 5,89 ha ( działka leśna) oraz działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 209 o powierzchni 0,44 ha (łąka) dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00034332/3] Suma oszacowania wynosi 91 460,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 595,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 146,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1
sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
mgr Joanna Grzech

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię
w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok. 77, tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Paweł Zaremba zam. Jakać Młoda 28, w przedmiocie:
działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 30/1 o powierzchni 1,00ha ( część działki nr. 30/1 o powierzchni 2000m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr.ewidencyjnym 11 a pozostała część działki o powierzchni 8000m2 to teren leśny) położona Jakać Młoda 28 gm. Śniadowo zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 74m2 ( budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 11) dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00046260/4] Suma oszacowania wynosi 179 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 813,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 975,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1
sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
mgr Joanna Grzech

LICYTACJE – WRZESIEŃ 2018r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży

18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2018r. o godz. 13:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1   w sali nr  VII  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w przedmiocie:

niezabudowana działka gruntu o powierzchni 6653m2 oznaczona numerem 50282/2 położona

przy Grobli Jednaczewskiej w obrębie 5 miasta Łomża

           dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00040732/2]

Suma oszacowania wynosi 8 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     6 525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 870,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1  sekretariat I Wydziału Cywilnego    odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 mgr Joanna Grzech 

Licytacje maj 2018 r.

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI CZERWIEC 2018R.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech Zastępca Joanna Grzech

mający kancelarię w Łomży przy ul. Polowej 15 lok.77 tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2018r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: WAB spz.o.o z/s w Poznaniu

w przedmiocie: działka oznaczona numerem 60/2, działka oznaczona numerem 277/1, działka oznaczona numerem 342, działka oznaczona numerem 343/1 o łącznej powierzchni 0,2277ha położone Karwowo 12, gm. Stawiski zabudowane budynkami:budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 162,86m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 61, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 287,14m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 62, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 242,54m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 64, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 174,67m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 67, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 83,77m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 164 dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00058785/7]

Suma oszacowania wynosi 703 191,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     468 794,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 320,00zł. , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42106000760000401340027494

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 . sekretariat I Wydziału Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

                                                   zastępca Joanna Grzech

Licytacje marzec 2018 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-04-2018r. o godz. 10:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1  w sali nr VII,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w przedmiocie:

niezabudowana działka gruntu o powierzchni 6653m2 oznaczona numerem 50282/2

położona  przy Grobli Jednaczewskiej w obrębie 5 miasta Łomża

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00040732/2]

Suma oszacowania wynosi 8 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     6 525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 870,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w     Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1    sekretariat I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech Zastępca Joanna Grzech

mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul.Polowa 15 lok.77, tel.86-2198117 na podstawie

art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2018r.r. o godz. 10:50 w

budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy ul. Polowa 1 w sali nr VII,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Krzysztof Kołdys zam. Grądy Wielkie 14

w przedmiocie:niezabudowana nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 13,94ha składającą się z działek: niezabudowanej działki oznaczonej numerem 10/1 o powierzchni 0,32ha, niezabudowanej działki oznaczonej numerem 10/3 o powierzchni 0,20ha, działki rolnej oznaczonej numerem 25/1 o powierzchni 1,14ha, działki rolnej oznaczonej numerem 25/2 o powierzchni 3,99ha, działki rolnej oznaczonej numerem 27/1 o powierzchni 1,65ha, działki rolnej oznaczonej numerem 27/2 o powierzchni 1,64ha, działki rolno-leśnej oznaczonej numerem 48/1 o powierzchni 0,65ha, działki rolno-leśnej oznaczonej numerem 48/2 o powierzchni 0,66ha, działki rolno-leśnej oznaczonej numerem 49 o powierzchni 3,50ha, działki niezabudowanej oznaczonej numerem 66 o powierzchni 0,19ha położonych w obrębie ewidencyjnym Grądy Wielkie  gm. Jedwabne

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00027774/1]

Suma oszacowania wynosi 406 570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     271.047,00zł.

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia.

Komornik licytację rozpoczenie od sumy oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia.

Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia wynosi 327.390,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     218.260,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.739,00zł. , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42106000760000401340027494

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 w pok. sekretariat I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech Zastępca Joanna Grzech

mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77 tel.86-2198117 na podstawie

art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2018r.r. o godz. 11:00 w

budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej  do dłużnika: Starosta Powiatu Kolneńskiego w Kolnie, 18-500 Kolno

w przedmiocie:

– działka oznaczona numerem 574/44 o powierzchni 4900m2 położona w obrębie ewidencyjnym Grabowo gm. Grabowo zabudowana nieczynnym budynkiem kotłowni o powierzchni użytkowej 63,87m2 ( budynek oznaczony numerem  ewidencyjnym 113), niezabudowana działka oznaczona numerem 574/16 o powierzchni 114m2 położona w obrębie ewidencyjnym Grabowo gm.Grabowo

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00045266/9]

Suma oszacowania wynosi 70 850,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     47.234,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.085,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

– niezabudowana działka oznaczona numerem 574/40 o powierzchni 1,0600ha położona w

obrębie ewidencyjnym Grabowo gm.Grabowo

dla której  Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LM1L/00045266/9]

Suma oszacowania wynosi 127 040,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     84.694,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.704,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:Bank BPH SA  Oddział w Łomży nr. 42106000760000401340027494

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1  sekretariat I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacje luty 2018 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LM1L/00052576/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży
18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel.86-2198117, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że: w dniu 16-03-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości:
– niewydzielony udział 1/2 należący do dłużnika Roberta Szymańskiego zam. Łomża
ul. Kraska 116 w nieruchomości stanowiącej :
działka oznaczona numerem 40186/2 o powierzchni 6440m2 położonej w Łomży ul. Kraska 116
zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 123,11m2 (budynek oznaczony
numerem ewidencyjnym 244),budynkiem użytkowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej
93,68m2 (budynek oznaczonynumerem ewidencyjnym 243), budynkiem mieszkalnym
(w trakcie budowy) o powierzchni użytkowej 293,40m2 ( budynek oznaczony numerem
ewidencyjnym 242)
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KW LM1L/00052576/7].
Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 352 345,00zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 259,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 35 235,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

– niewydzielony udział 1/2 należący do dłużnika Agnieszki Beaty Chodnickiej
zam. Łomża ul.Kraska 116 w nieruchomości stanowiącej :
działka oznaczona numerem 40186/2 o powierzchni 6440m2 położonej w Łomży ul. Kraska 116
zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 123,11m2 (budynek oznaczony
numerem ewidencyjnym 244),budynkiem użytkowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej
93,68m2 (budynek oznaczonynumerem ewidencyjnym 243), budynkiem mieszkalnym
(w trakcie budowy) o powierzchni użytkowej 293,40m2 ( budynek oznaczony numerem
ewidencyjnym 242)
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KW LM1L/00052576/7].
Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 352 345,00zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 259,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 35 235,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech Zastępca Joanna Grzech
mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2018r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika WAB spz.o.o z/s w Poznaniu
w przedmiocie:
działka oznaczona numerem 60/2, działka oznaczona numerem 277/1, działka oznaczona numerem 342, działka oznaczona numerem 343/1 o łącznej powierzchni 0,2277ha położone Karwowo 12, gm. Stawiski zabudowane budynkami:budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 162,86m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 61, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 287,14m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 62, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 242,54m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 64, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 174,67m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 67, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 83,77m2 oznaczony numerem ewidencyjnym 164
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00058785/7] Suma oszacowania wynosi 703 191,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 527 394,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 320,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42106000760000401340027494
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 . sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacje sierpień 2016 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok 77, tel 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2016r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1 w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Krzysztof Ruchała zam. Czerwone 191
w przedmiocie:
niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 73 o powierzchni 0,4600ha,
niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 157 o powierzchni 0,5300ha
położone w obrębie Wincenta gmina Kolno,
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00042926/3] Suma oszacowania wynosi 20 560,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 420,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 056,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1,
sekretaiat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-10-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Jerzy Wysocki zam. Zambrów ul. Ostrowska 58
w przedmiocie:
zabudowana nieruchomość rolna składająca się z niezabudowanej działki rolnej oznaczonej
numerem 367 o powierzchni 0,46ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gać gm. Łomża,
niezabudowanej działki rolnej oznaczonej numerem 374 o powierzchni 0,3300ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Gać gm. Łomża, działki oznaczonej numerem 343/1 o
powierzchni 0,1400ha położonej Gać 13 zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym
( oznaczony numerem ewidencyjnym 60) o powierzchni użytkowej 82,22m2
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00025289/0] Suma oszacowania wynosi 100 020,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 015,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 002,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1, sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży
18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:
Anna Grabowska zam. Miastkowo ul. Kacpra Wielocha 36
Stefan Grabowski zam. Miastkowo ul.Kacpra Wielocha 36
stanowiącej: działka oznaczona numerem 190 o powierzchni 0,2704ha położona Miastkowo
ul. Kacpra Wielocha 34 zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 464) o powierzchni użytkowej 184,52m2 z przyległym garażem o powierzchni użytkowej 24,72m2 i zabudową towarzyszącą – część budynku gospodarczego o powierzchnizabudowy 46m2 (budynek gospodarczy oznaczony numerem ewidencyjnym 989 ) dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00056510/5] Suma oszacowania wynosi 488 870,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 325 914,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 887,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-11-2016r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Bogdan Mieczkowski zam. Filipki Duże 3 w przedmiocie:
I nieruchomość:
działka rolna wieloużytkowa oznaczona numerem 61/1 o powierzchni 3,2700ha położona w
obrębie ewidencyjnym Filipki Duże gm. Kolno dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3] Suma oszacowania wynosi 109.050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81.788,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.905,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

II nieruchomość

działka oznaczona numerem 81 (grunty leśne) o powierzchni 1,5060 ha położona w obrębie ewidencyjnym Brzózki gm. Kolno dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3] Suma oszacowania wynosi 45.790,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34.343,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.579,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

III nieruchomość

działka oznaczona numerem 36 (grunty leśne) o powierzchni 0,2200 ha położona w obrębie ewidencyjnym Filipki Duże gm. Kolno dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3] Suma oszacowania wynosi 2.490,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.868,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 249,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IV nieruchomość

działka rolna oznaczona numerem 61/3 (grunty orne) o powierzchni 5,4000 ha położona w obrębie ewidencyjnym Filipki Duże gm. Kolno dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3] Suma oszacowania wynosi 210.510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157.883,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.051,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

V nieruchomość

działka oznaczona numerem 61/5 o powierzchni 4,9593 ha położona Filipki Duże 3 gm. Kolno
zabudowana siedliskiem rolniczym: budynkiem mieszkalnym o numerze ewidencyjnym 19
o powierzchni użytkowej 169,20m2, budynkiem gospodarczym ( stodoła) o numerze
ewidencyjnym 20 o powierzchni użytkowej 384,20m2,budynkiem gospodarczym ( chlew)
o numerze ewidencyjnym 7 o powierzchni użytkowej 88,00m2, budynkiem gospodarczym
oznaczonym numerem ewidencyjnym 6 i 9 (obora) o powierzchni użytkowej 485,35m2
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW [NKW: LM1L/00026339/3].
Suma oszacowania nieruchomosci wynosi 1.033.400,00 zł.
Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą w kwocie 114.135,00 zł
Komornik licytację rozpocznie od sumy oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej
Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi kwotę 919.265,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 689.449,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91.926,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1
sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacje czerwiec 2016 r.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Joanna Grzech
Kancelaria Komornicza w Łomży
18-400 Łomża Polowa 15/77
tel. fax 86-2198-117
www.lomza-komornik.pl
Km 210/15
Łomża, dnia 04-05-2016
P.T.
.

<< ODPIS >> *0020000303087*
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży,
18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 862198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że: w dniu 16-06-2016r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży
mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości w przedmiocie:
działka oznaczona numerem 190 o powierzchni 0,2704ha położona Miastkowo ul. Kacpra
Wielocha 34 zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek mieszkalny oznaczony numerem
ewidencyjnym 464) o powierzchni użytkowej 184,52m2 z przyległym garażem o powierzchni
użytkowej 24,72m2 i zabudową towarzyszącą – część budynku gospodarczego o powierzchni
zabudowy 46m2 (budynek gospodarczy oznaczony numerem ewidencyjnym 989 ).
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00056510/5] Suma oszacowania wynosi 488 870,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 366 653,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 48 887,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 w
pok. sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
mgr Joanna Grzech

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2016r. o godz. 10:00 w miejscowości
Cieloszka 15
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Renault Laguna grandtour kombi nr rej BKL 11021,
rok prod 2003 1 [szt.] 6 500,00 **) 4 875,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży,18-400 Łomża ul.Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-09-2016r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Andrzej Pieloch zam. Janowo 57,gm. Kolno w przedmiocie:
niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 173/2 o powierzchni 0,78ha położona w obrębie ewidencyjnym Janowo, niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 215 o powierzchni 0,25ha położona w obrębie ewidencyjnym Janowo, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 141/4 o powierzchni 0,4049ha położona Janowo 57 zabudowana siedliskiem rolniczym: budynkiem mieszkalnym (oznaczony numerem ewidencyjnym 546) o powierzchni użtkowej 74,66m2,budynkiem gospodarczym ( oznaczony numerem ewidencyjnym 550) o powierzchni użytkowej 160,36m2
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00039817/2] Suma oszacowania nieruchomości wynosi 120 315,00zł.
Zabudowana działka oznaczona nr.141/4 obciążona jest służebnością osobistą w kwocie 19.784 zł.
Komornik licytację rozpoczenie od sumy oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej.
Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 100.531,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75.399,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.540,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1
sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok 77, tel 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2016r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1 w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Krzysztof Ruchała zam. Czerwone 191
w przedmiocie:
niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 73 o powierzchni 0,4600ha,
niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 157 o powierzchni 0,5300ha
położone w obrębie Wincenta gmina Kolno,
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00042926/3] Suma oszacowania wynosi 20 560,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 420,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 056,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1,
sekretaiat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacje maj 2016 r.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Joanna Grzech
Kancelaria Komornicza w Łomży
18-400 Łomża Polowa 15/77
tel. fax 86-2198-117
www.lomza-komornik.pl
Km 532/14
Łomża, dnia 29-04-2016
P.T.
.

#agata *0020000298184*/0022/ *0020000298184*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży,
18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że: w dniu 23-05-2016r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży
mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości w przedmiocie:
działka oznaczona numerem 209/1 o powierzchni 3.000m2 położona Budy Czarnockie 77A
zabudowana budynkiem mieszkalnym ( w trakcie realizacji) o numerze ewidencyjnym 309,
powierzchni użytkowej łącznie z powierzchnią garażu – 158,40m2
dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00062878/7] Suma oszacowania wynosi 345 210,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 258 908,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 34 521,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1
sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
mgr Joanna Grzech

MENU